Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

᾿Αποφυγὴ τῆς πλανερῆς αὐτάρκειας* ῾Αγίου Θεοφάνους τοῦ ᾿ΕγκλείστουΠολυπραγμοσύνη, ἀνυπομονησία, ἄγχος, νευρικότητα... Αὐτὰ εἶναι,

βέβαια, δυσάρεστα. Εὐχάριστο, ὅμως, εἶναι ὅτι συναισθάνεστε πόσο

βλάπτουν τὴν ψυχή σας καὶ θέλετε νὰ θεραπευθεῖτε. Δὲν ἔχετε παρὰ νὰ

βρεῖτε ἀπὸ ποῦ προέρχονται, ποιὰ εἶναι ἡ πηγή τους. ῎Αν ἐξαφανίσετε

τὴν πηγή, τότε θὰ χαθοῦν μόνα τους.


᾿Εξετάστε μήπως ὑπάρχουν μέσα σας ὑπερβολικὴ

αὐτοπεποίθηση, αὐτοϋπερεκτίμηση καὶ αὐτο-

καταξίωση. Αὐτὲς δημιουργοῦν στὸν ἄνθρωπο τὴν

ἐγωϊστικὴ καὶ πλανερὴ αἴσθηση τῆς αὐτάρκειας:

Νομίζει πὼς ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ ὀργανώσει καὶ νὰ

τὰ ἐκτελέσει ἀλάθητα μόνος του, δίχως τὴ συμβολὴ

ἤ τὴ συμβουλὴ τῶν συνανθρώπων του καί, πάνω

ἀπ᾿ ὅλα, δίχως τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. ῎Αν, λοιπόν,

παρουσιαστεῖ κάποιο ἐμπόδιο καὶ τὰ σχέδιά του

ἀνατραποῦν, ἄν τὰ πράγματα δὲν ἐξελιχθοῦν ὅπως τὰ ἤθελε καὶ τὰ

ὑπολόγιζε, τότε γογγύζει ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ ὀργίζεται ἐναντίον τῶν

ἀνθρώπων.


Μήπως κι ἐσεῖς στηρίζεστε περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο πρέπει στὶς δυνάμεις

σας; Μήπως ἔχετε «σπρώξει» τὸ Θεὸ στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς σας;

᾿Αρχίζετε κάθε ἔργο σας μὲ προσευχή, τὸ συνεχίζετε μὲ προσευχὴ καὶ τὸ

τελειώνετε μὲ προσευχή; Πιστεύετε ὅτι ἐσεῖς δὲν ἔχετε καμιὰν ἀξία καὶ

ὅτι ὅλα σας τὰ ἐπιτεύγματα τὰ ὀφείλετε στὸν Κύριο; Τοποθετεῖτε ταπεινὰ

τὸν ἑαυτό σας κάτω ἀπ᾿ ὅλη τὴν κτίση;


῎Αν ὄχι, τότε πρέπει νὰ ἀναθεωρήσετε τὴ στάση σας ἀπέναντι στὸν

Πλάστη σας καὶ στὰ πλάσματά Του. Στὶς σχέσεις σας μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς

ἀνθρώπους νὰ βιώνετε βαθιὰ τὴ μηδαμινότητά σας. Νὰ προσεύχεστε

ἀδιάλειπτα. Καὶ νὰ πιστεύετε ἀκλόνητα πὼς ὁ Κύριος εἶναι ὁ κυβερνήτης

τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς σας. Δίχως Αὐτόν, κανένα καλὸ δὲν ριζώνει

μέσα μας.


῎Ας παραδώσουμε, λοιπόν, μὲ ἐμπιστοσύνη τὴν ὕπαρξή μας στὰ χέρια

Του. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἐγκαταλείψουμε ἤ θὰ περιορίσουμε τὸν

ἀγώνα, τὶς προσπάθειες καὶ τοὺς κόπους γιὰ τὴν ψυχική μας καλλιέργεια.

῎Ας μὴν ἐπαναπαυόμαστε, ὅμως, σ᾿ αὐτοὺς τοὺς κόπους, γιατί, ἄν δὲν

τοὺς εὐλογήσει ὁ Θεός, δὲν θὰ δώσουν πνευματικοὺς καρπούς.(*) Περιοδ. «῞Αγιος Κυπριανός», ἀριθ. 330/᾿Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, σελ. 272.


῾Οσίου Θεοφάνους τοῦ ᾿Εγκλείστου, Χειραγωγία στὴν πνευματικὴ ζωὴ (ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν),


σελ. 145-146, ἐκδ. ῾Ιερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, ᾿Ωρωπὸς ᾿Αττικῆς 2003.


http://www.synodinresistance.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.