Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.......ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 79ος.... Έτσι λοιπόν αδελφοί γίνεται θάνατος ήγουν νέκρωσις τού σώματος και πρωτύτερα από τον θάνατον. Και πρωτύτερα από την ανάστασιν τών σωμάτων γίνεται ανάστασις ψυχών με το έργον και την δοκιμήν και την αλήθειαν. Διότι όταν το θνητόν φρόνημα αφανίζεται από τον αθάνατον νούν και η νεκρότης διώχνεται από την ζωήν τότε η ψυχή βλέπει φανερά τον εαυτόν της, πώς αναστήθηκε ωσάν από νεκρούς καθώς βλέπουν τον εαυτό τους και εκείνοι πού σηκώνονται από ύπνο και γνωρίζει τον Θεό πού την ανέστησε τον οποίο κατανοούσα και ευχαριστούσα τον προσκυνεί και δοξολογεί την άπειρόν του αγαθότητα. ...

...Εκείνοι λοιπόν πού πρίν τής χάριτος τού Ευαγγελίου ήσαν υποκείμενοι εις νόμον μέ δίκαιον τρόπον εκάθηντο και υπό κάτω στόν ίσκιον τού νόμου. Αμή εκείνοι οπού μετά την χάριν ήλθαν στο φώς και την ημέραν ελευθερώθηκαν από τον ίσκιον ήγουν από την δουλείαν τού νόμου κι έγιναν ανώτεροι από τον νόμον και ζούν μαζί με τον νομοθέτην Θεόν. Διατί όπου πνεύμα κυρίου εκεί ελευθερία και η ελευθερία είναι εξάπαντος από την δουλείαν τού νόμου. Ότι ο νόμος είναι οδηγός και παιδαγωγός και διδάσκαλος δικαιοσύνης με το να λέγη τούτο καί τούτο να κάνεις και τούτο να μήν κάνεις, αλλά η χάρις και η αλήθεια δέν λεέι έτσι. Αλλά πώς; ΘΈΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΙΠΗΣ όλα κατά την χάριν οπού σού εδόθη και λαλεί μέσα σου καθώς είναι γραμμένο και έσονται πάντες διδακτοί Θεού διατί δέν μανθάνουν το καλόν με τα γράμματα, αλλά διδάσκονται αυτό με την χάριν τού Αγίου Πνεύματος, ούτε διδάσκονται τα Θεία με λόγον μόνον αλλά με φώς λόγου και με λόγον φωτός μυστικώς, διατί τότε θέλει είσθε διδάσκαλοι και εις τον εαυτόν σας και εις τούς πλησίον και φώς τού κόσμου και άλας της γής ....Ο Θεός είναι φώς και εκείνοι όπου αξιώθηκαν να τον ιδούν όλοι τον είδαν ως φώς, και εκείνοι όπου τον έλαβαν ως φώς τον έλαβαν, ότι το φώς της δόξης αυτού έμπροσθεν αυτού προπορεύεται και χωρίς φώς δέν είναι δυνατόν να φανεί αυτός. Καί εκείνοι πού δέν είδαν το φώς του ουδέ εκείνον είδαν, ότι ο Θεός είναι το φώς και εκέινοι πού δεν έλαβαν το φώς του δέν έλαβαν ακόμη τη χάρι, διατί εκείνοι πού έλαβαν τη χάρι, έλαβαν φώς Θεού και Θεόν. Καθώς έιπεν αυτό το φώς ο Χριστός «ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω». Αλλά εκείνοι πού δέν αξιώθησαν να λάβουν ή να πάθουν τούτο, όλοι αυτοί βρίσκονται υποκείμενοι εις τον νόμον πού εδώθη πρό της χάριτος, δούλοι και μαθηταί δούλων. Τέκνα παιδίσκης και υϊοί σκότους καν Βασιλείς είναι, κάν πατριάρχαι , κάν αρχιερείς, κάν ιερείς, κάν λαϊκοί, κάν μοναχοί, κάν ασκηταί , κάν ηγούμενοι.ότι όλοι εκείνοι πού κάθονται μέσα στό σκότος, είναι υϊοί σκότους και δέν θέλουν νά μετανοήσουν.

...Αλλά και με όλον πού δέν γνωρίζουμε το Μυστήριον τής ενσάρκου οικονομίας τού Χριστού, πού δέν γνωρίζουμε κατά ακρίβειαν τα Μυστήρια των Χριστιανών, επιχειριζόμεθα χωρίς εντροπή να διδάσκουμε άλλους περί τού φωτός της γνώσεως . Η γνώσις δεν είναι το φώς αλλά το φώς είναι η γνώσις επειδή και εν αυτώ τω φωτί και δι αυτού και εξ αυτού έγιναν τά πάντα. Τού οποίου φωτός την θεωρίαν αρνούμενοι, αμή όντας ακόμη έμβρυα ακόμη μέσα εις την κοιλίαν ή να ειπώ αληθέστερα νεκροτόκια αποβάλματα, αναβαίνομεν εις ιερατικά αξιώματα χωρίς εντροπήν , και το πλέον χειρότερον οι περισσότεροι με μεγάλην αθεοφοβίαν αδοράζομεν τήν ιεροσύνην μέ άσπρα και ζητούμε να προεστεύομεν εις το βασιλικό ποίμνιο, εμείς πού δέν εγεννήκαμε ακόμη ουδέ αρνία, και αυτά τα κάμνομεν όχι δι άλλο τι πάρεξ γιά να κάμνομεν τα θελήματά μας.


http://amethystosbooks.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.