Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Μαρτυρίαν Αικατερίνης Βλάχου άνεψιάς της Γεροντίσσης Αναστασίας
Ή κυρία Αικατερίνη Βλάχου είναι ανεψιά τής Γεροντίασης Αναστασίας. Είναι θά του αδελφού της Συμεών καί τής Αλεξάνδρας. Παιδιόθεν έπεσκέπτετο τό μοναστήρι καί τήν θείαν της. Ενθυμείται πολλά πράγματα γύρω άπό τήν ζωήν τής θείας της καθώς καί σχετικάς διηγήσεις.

Τό ξεκίνημα τής Γεροντίσσης ως δοκίμου μοναχής εις τήν Ίεράν Μονήν Αγίου Νικολάου Μελικίων ήτο οδυνηρόν.
Εν δεκατριάχρονον παιδίον έπεδόθη εις αύστηροτάτην άσκησιν λαβόν πείραν των επιθέσεων τού δαίμονος όστις τής παρουσιάζετο διά νά τήν τρομάξη καί νά τήν άναγκάση έπιστρέψη εις τό πατρικόν της. Με προσευχήν καί άπόλυτον πενίαν διήλθεν τάς ημέρας τής ζωής της εις τήν Κυράν. Μέ χειρωνακτικήν εργασίαν εις τά κτήματα έκέρδιζε τόν όλιγοστόν άρτον τής διατροφής της καί έποίει έλεημοσύνας. Παντελώς άγράμματος έμαθε νά διαβάζη καί νά μελετά φωτισθείσας υπό του Θεού όστις τήν καθωδήγει πρός σωτηρίαν. Άγριολάχανα άνευ ελαίου έστόλιζαν τήν τράπεζάν της καί ύδωρ μεμετρημένον. Ανυπόδητος παρέμενε όλοχρονίς άκόμη καί εις τούς παγετούς.Έκοιμάτο επί δύο σανίδων καί ήγρύπνει καθημερινώς σχολάζουσα εις προσευχάς. Καθωδήγει πνευματικώς άναριθμήτους άνθρώπους εκ διαφόρων μερών τής πατρίδος μας καί του εξωτερικού οίτινες τήν έπεσκέπτοντο όλημερίς.

Εις τήν Ηγουμενίτσαν έγένετο πανήγυρις οσάκις μετέβαινε έκεΐσε πρός τακτοποίησιν υποθέσεων τής Μονής.Ήτο ήθικοτάτη καί αύστηροτάτη μέ τούς προσκυνητάς. Δέν έπέτρεπε τήν είσοδον εις πρόσωπα μη εύπρεπώς ένδεδυμένα καί προκλητικά καί παρ ’ όλον τό ελεγκτικόν ύφος της ούδείς τήν παρεξήγει ή τήν άπεστρέφετο.Ή συνεχής μελέτη έμόρφωσε κατά Θεόν τό πνεύμα της δι’ ό καί ώμίλει ενώπιον πυκνού άκροατηρίου έρμηνεύουσα τό Ιερόν Εύαγγέλιον καί τούς Πατέρας τής Έκκλησίας.

Έστήριζεν πνευματικώς τούς χριστιανούς διά λόγου, συμβουλών, παραδείγματος καί επιστολών ους συνέτασσεν ή ανεψιά της άρχίζουσα ούτω:«αγαπητοί έν Χριστώ αδελφοί». Ουδέποτε συνεβούλευε δίχως νά έχη προηγηθεί έμπονος καί έμπυρος προσευχή.
Ήτο πάμπτωχος καί συνάμα έλεήμων άπό τό έσοδον του κόπου της καί την άγάπην τού λαού τού Θεού. Με τά λεωφορεία την έπεσκέπτοντο οί πιστοί διά νά αιτήσουν την εύχήν καί προσευχήν της.Έξεδιώχθη ανηλεώς τού κελλίου καί τής Μονής άκόμη καί διά δικαστικών άποφάσεων όμως δεν έξέλιπεν ή γιγαντιαία πίστις της διά τής οποίας έπεράτωσεν έπιτυχώς τό μοναχικόν στάδιον άθλήσεώς της.
Έκοιμήθη έν Κυρίω όσιακώς.
Πλήν τών άνωτέρω ή κυρία Αικατερίνη μάς διηγήθη και τέσσαρα θαυμαστά περιστατικά.

Προλέγει τι περί του δυσκόλου τοκετού

Ή μήτηρ τής κυρίας Αικατερίνης, Άλεξάνδρα Βλάχου, ότε ήτο έγκυος εις αύτήν έπήγαινε εις εργασίας εις τα κτήματα καί πάντοτε έπέρνα καί από τήν Μονήν διά νά προσκυνήση.Ημέραν τινά συνήντησε μίαν γνωστήν της εις τό μοναστήρι καί επειδή είχε ήδη δύο θήλεα τέκνα τής είπε εκείνη: «τώρα έρχεται καί ό γιος!». Άκούσασα ή Γερόντισσα τα λεγάμενα είπε μέ βεβαιότητα: «Οχι, κόρη θά είναι πάλι.
Θά κινδυνεύση άρκετά, όμως ή Παναγιά ή Κυρά θα μας τό χαρίση ζωντανό καί υγιές!». Καί συνέχισε: «Είδα έν ώρα προσευχής εις τήν Εικόνα του Τίμιου Προδρόμου εις το
τέμπλον έν ματωμένον κοράσιον εις τό πινακίδιον όπου καί ή κεφαλή του Θείου Βαπτιστού. Συγχρόνως ή φωνή τής Θεοτόκου μέ διεβεβαίωσε ότι θα ζήση καί θα είναι υγιές».Οντως ή μήτηρ τής κυρίας Αικατερίνης είχε δυσκολίας εις τόν τοκετόν όμως τό βρέφος διεσώθη χάριν εις τήν ευλογίαν της Θεοτόκου καί τάς προσευχάς της θείας της.


Προλέγει τόν θάνατον καρκινοπαθούς κορασιού

Ή άδελφή τής κυρίας Αικατερίνης, Ελένη, οτε ήτο έφηβος ύπέφερεν εξ όστεοχονδρώσεως.Ήτο μόλις 13 ετών καί ήτο υψηλή 1,75 μ.Ώς εκ τούτο τήν πονούσε ό σκελετός της καί περισσότερον τά γόνατά της από τό υπερβολικόν διά την ηλικίαν της ύψος. Ημέραν τινά έξεκίνησαν μετά τη μητρός της Αλεξάνδρας διά τό νοσοκομεΐον τής πόλεως διά νά βγάλουν άκτινογραφίαν εις τά γόνατα τής μικρής κατόπιν συστάσεως τού αγροτικού ιατρού. Εις τήν στάσιν τού λεωφορείου εύρον καί άλλην κυρίαν μετά τής 9ετοΰς θυγατρός της Μαρίας αϊτινες θά μετέβαινον διά τόν ίδιον σκοπόν εις τήν Χώραν. Αί άκτινογραφίαι έγιναν καί θα ήσαν έτοιμαι τήν έπομένην. Ούτω έπέστρεψαν εις τό χωρίον καί έπέρασαν καί από τό μοναστήρι διά νά προσκυνήσουν καί νά συμβουλευτούν τήν Γερόντισσαν ή οποία είπε εις τήν κυρίαν Αλεξάνδραν: «Μην άνησυχής καί μην κλαις. ’Άλλη είναι η μάνα η οποία θά κλάψη τό παιδίον της». Καί όντως μετ’ ολίγον έπέθανεν τό έννεάχρονον κοράσιον τό όποιον ύπέφερεν εκ καρκίνου τού μυελού τω οστών...

Προβλέπει δυσκολίας είς έπικείμενον γάμον

Μία συγγενής τής κυρίας Αικατερίνης μετέβη εις τήν Μονήν διά νά συμβουλευθή περί τού πρακτέου διά την μνηστευθεΐσαν θυγατέρα της. Ή Γερόντισσα τής ειπεν έμφαντικώς:
«Μην τόν κάμετε τόν γάμον αυτόν. Θά τήν εϋρουν άλλεπάλληλαι δοκιμασίαι». Τό άποτέλεσμα τής παρακοής τους ήτο τό εξής: ό γαμβρός εις τά 35 του μόλις χρόνια έσκοτώθη εις αύτοκινητιστικόν δυστύχημα, ό υιός εις τά 17 του έκοιμήθη από ανακοπήν καρδίας, ή θυγάτηρ έκινδύνευσε νά άποθάνη εις τήν γένναν καί άλλα πολλά ών ούκ εστίν αριθμός...

Διά τής προσευχής της σώζει κοράσιον

Ήτο θέρος καί φιλοξενείτε εις τό μοναστήριον κοράσιόν τι. Αί μοναχαί εύρίσκοντο εις τήν μεσημβρινήν τράπεζαν καί ήκροώντο μετά προσοχής του πατερικού κειμένου τό όποιον έδιάβαζεν ή Γερόντισσα.
Έξαφνα έσηκώθη τρομαγμένη καί ειπεν εις τάς έκπλήκτους καλογραίας: «Τεκνία μου, όλαι εις τά γόνατα. Προσευχή - προσευχή νά σώση ό Θεός τό κοριτσάκι». Τό κοράσιο έπαιζε άνέμελον εις τήν αυλήν οτε υπό του άνέμου έκόπη εις κλώνος εκ τής αίωνοβίου ελαίας καί μέ τρομακτικόν ήχον έπέπεσεν πλησίον των ποδών του...
 
Σώζει τόν φονέα άπό την αιώνιον κόλασιν

Άνθρωπός τις εις τά μέρη τής Ηπείρου διέπραξεν έγκλημα. Διέφυγε τής ποινικής διώξεως καί δέν έτιμωρήθη.
Όμως ύπέφερε από τάς τύψεις συνειδήσεως πλέον των είκοσι ετών.

Τού άνέφεραν διά τήν Μονήν τής Κυράς όπου καί έφθασε Κυριακήν άπόγευμα. Εις τόν αύλειον χώρον τής Μονής εύρίσκοντο εξήκοντα άτομα προσκυνηταί καί δύο ιερείς. «Που είναι ή Κυρά;» έρώτησεν. «Εις τον ναόν» τού άπήντησαν. Είσήλθε καί έξήλθε άμέσως. «Δεν ψάχνω γιά εικόνα» τούς είπε, «ψάχνω τήν κυρά καλόγρηα».

Ή Γερόντισσα έπαρουσιάσθη καί μαζί είσήλθον εις τον ναόν όπου ενώπιον τής είκόνος τού Χριστού τής ώμολόγησε τό άνοσιούργημα τό όποιον ειχεν διαπράξει πρό είκοσι ετών.Εκείνη τόν ένουθέτησε καταλλήλως καί άξημέρωτα έφυγαν μέ τό λεωφορειον διά τήν Μονήν τής Πλατυτέρας διά νά έξομολογηθή. «Μέ έσωσες, είσαι ό σωτήρας μου» τής είπε καθώς «συγκεχωρημένος καί λελυμένος» έξήλθεν τού εξομολογητηρίου...


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ.
πηγή : Άπαντα Ορθοδοξίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.