Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

2/7 (19/6) Μνήμη τού αγ.Ιωάννου Μαξίμοβιτς τού θαυματουργού...Αποχαιρετιστήριος 'Εγκύκλια επιστολή πρός τούς Μαθητάς του


Αγαπητοί μου μαθηταί·


Προς μεγάλη μου άπαγοήτευσι, δέν είμαι πλέον διδάσκαλος σας θρησκευτικών και μπορώ νά απευθυνθώ σέ σας μόνον γραπτώς. Πέρασα μαζί σας δύο σχολικά έτη, διδάσκοντας σας τις αλήθειες της Αγίας "Ορθοδόξου Εκκλησίας και κηρύσσοντας σας τον λόγο τοϋ θεοϋ. Ό καιρος πού πέρασα μαζί σας ποτέ δέν θά έξαληφθη άπο την μνήμη μου. Όπως πάντοτε, έτσι και τώρα σας ένθυμοϋμαι συχνά όλους σας, κάθε έναν χωριστά, και σας εύχομαι τά βέλτιστα. Θά σας σκέπτωμαι πάντοτε, αγαπητοί μου μαθητές και θά είναι καλο νά μη μέ ξεχνάτε και σεις- άπο καιροϋ είς καιρον μπορείτε νά μοϋ γράφετε. Λαμβάνω πάντοτε και διαβάζω όλα τά γράμματά σας μέ μεγάλη ίκανοποίησι.

'Αλλά έκτος αύτοϋ, θά χαίρωμαι πάντοτε όταν θά μαθαίνω ότι ή εργασία μου μαζί σας δέν έγινε είς μάτην, ότι σείς ένθυμείσθε και πράττετε σύμφωνα μέ όσα έμάθατε άπο έμένα. Νά αγαπάτε τον Θεό και νά είσθε άφοσιωμένοι στην Όρθόδοξη Πίστι. Νά ένθυμήσθε ότι δίχως τον Θεο δέν υπάρχει καλό, δέν υπάρχει χαρά, και ότι «πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν έστι καταβαΐνον άπό τοϋ Πατρός τών φώτων» (Ίακ. α' 17). Ό κάθε ένας άπο σας νά έχη την 'Αγία Γραφη και νά την μελετά, έφ' όσον είναι ό λόγος τού Θεοϋ και μας διδάσκει πώς νά ζοϋμε και νά προετοιμαζώμεθα γιά την μέλλουσα ζωή. Νά προσεύχεσθε στο σπίτι καθημερινώς, τις δέ Κυριακές και τις Εορτές νά πηγαίνετε στην Εκκλησία, στον άγιο αύτο χώρο, ό όποίος είναι άφιερωμένος στην λατρεία τοϋ θεοϋ, όπου οί "Αγγελοι τοϋ θεοϋ κατοικοϋν και προσεύχονται μαζί σας.

Νά μη σκέπτεσθε ότι τώρα πλέον δέν χρειάζεται νά πηγαίνετε στην Εκκλησία, έφ' όσον δέν θά είμαι έκεί μαζί σας γιά νά σας παρακολουθώ. Πρέπει νά πηγαίνετε στην Εκκλησία όχι γιά τούς άνθρώπους, άλλά γιά τον Θεό, ό Όποίος βλέπει τις καρδιές τών προσερχομένων. Νά προσέχετε σέ όποιον θά σας διδάξη θρησκευτικά, και νά μαθαίνετε τον Νόμο τοϋ Θεοϋ όχι γιά την βαθμολογία, άλλά γιά νά άνακαλύπτετε το θέλημα τοϋ Ουρανίου Πατρός μας. Νά είσθε υπάκουοι στούς γονείς σας, όπως ό Χρίστος ηταν υπάκουος στην Παναγία Παρθένο Μαρία. Νά είσθε υπάκουοι στούς διδασκάλους σας και σέ όλους τούς μεγαλυτέρους, πού σας διδάσκουν το άγαθό. Νά έργάζεσθε και νά προφυλάσσεσθε άπο την ραθυμία, ή όποία είναι ή μητέρα όλων τών αμαρτιών. Πλέον τών άλλων, προφυλαχθητε άπο το μάλωμα και συγχωρητε όσους σας πταίουν.

Νά ένθυμησθε: αύτός πού μαλώνει παρηγορεί τόν διάβολο- καί αύτός πού κάνει ειρήνη χαροποιεί τόν Χριστό- αύτος πού είρηνεύει μέ τούς άλλους βοηθα τον Χρίστο καί θά γίνη δεκτος στην Ουράνια Βασιλεία ώς Υίος τού Θεού (Ματθ. ε' 9).

Μη έχοντας τρόπο νά στείλω στο κάθε ένα άπο σας το γράμμα αύτό, το άποστέλλω σέ όλους έκείνους πού έχω την διεύθυνσι, καί μέσω αύτών άπευθύνομαι σέ κάθε έναν άπο σας, καί έλπίζω ότι, εί δυνατόν, όλοι οί μαθητές μου, άγόρια καί κορίτσια, θά το άναγνώσουν καί ότι τά λόγια μου θά πέσουν μέσα στίς καρδιές σας καί θά άφήσουν την σφραγίδα τους πάνω στίς ψυχές σας.

Αποχαιρετώ κάθε έναν άπο σας καί έπικαλοϋμαι την ευλογία τοϋ Θεοϋ σέ σας. Ό Θεος είναι Παντοδύναμος καί Ελεήμων καί είθε νά σας εύλογή, νά σας διαφυλάσση καί νά σας όδηγη σέ όλα τά καλά!

Αύτώ πρέπει δόξα είς αίώνα αίώνος.


Ιερομόναχος Ιωάννης

(η επιστολή γραφτηκε τον Αύγουστο του 1927 όταν ο άγιος ήταν ακόμη ιερομόναχος και καθηγητής στη δευτεροβάθμιο εκπαίδευση στη Γιουγκοσλαβία.Ως λαϊκός ο άγιος έφερε το όνομα Μιχαήλ και τον φωναζαν χαϊδευτικά Μίσα)


http://misha.pblogs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.