Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Από το " Μικρό Συναξάρι "


" Και σε αυ­τό το ση­μεί­ο θα πρέ­πει να πι­στέ­ψε­τε τα λό­για μου δι­ό­τι αυ­τό δεν μπο­ρεί να α­πο­δει­χθεί ...

Κα­θό­μουν και δι­ά­βα­ζα αρ­γά , και α­νά­με­σα στην αρ­χή του πρώ­του

και στην αρ­χή του τρί­του κε­φα­λαί­ου,

έ­νι­ω­σα ξαφ­νι­κά ό­τι ε­κεί, στην άλ­λη ά­κρη του τρα­πε­ζιού στε­κό­ταν ο Χρι­στός.


Ή­ταν τό­σο έν­το­νη η αί­σθη­ση αυ­τή

ό­που έ­πρε­πε να στα­μα­τή­σω το δι­ά­βα­σμα και να κοι­τά­ξω.

Κοι­τού­σα για αρ­κε­τή ώ­ρα και δεν έ­βλε­πα τί­πο­τα.

Ού­τε ά­κου­γα ού­τε αι­σθα­νό­μουν ο­τι­δή­πο­τε.

Μα α­κό­μα και ό­ταν κοί­τα­ζα ί­σια μπρο­στά μου

προς το μέ­ρος ό­που δεν υ­πήρ­χε κα­νέ­νας που να μπο­ρώ να δω,

εί­χα α­κό­μα την ί­δια ζω­η­ρή αί­σθη­ση πως ο Χρι­στός,

χω­ρίς κα­μιά αμ­φι­βο­λί­α, στε­κό­ταν ε­κεί...

Βγή­κα έ­ξω και περ­πά­τη­σα ,

σαν να βρι­σκό­μουν σε έ­να με­τα­μορ­φω­μέ­νο κό­σμο,

κοι­τά­ζον­τας τον κα­θέ­να που προ­σπερ­νού­σα και σκε­πτό­με­νος:

Ο Θε­ός σας δη­μι­ούρ­γη­σε α­πό α­γά­πη!

Σας α­γα­πά­ει ! Εί­σαι ο α­δερ­φός μου... ».

.
Απόσπασμα από το βιβλίο " Μικρό Συναξάρι " ,
του π. Αντώνιου Μπλούμ , εκδόσεις " εν πλω "
Ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο που συγκινεί και εμπνέει τον αναγνώστη..http://odevontas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.