Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ...... ΠΑΤΗΡ!!!! ........του Γέροντα Πορφυρίου


Νά προσέχετε σέ τι πνευματικούς πηγαίνετε

Ενας αδελφός μου είπε:

Πήγε μια φορά ή σύζυγος μου, όταν εργαζόμουν στην επαρχία, σέ έναν πάρα πολύ αυστηρό πνευματικό και όταν τοϋ είπε μιά αδυναμία της πού θά την επανα­λάμβανε, τήν άποπήρε, τή φοβέρισε και από τότε έκα­νε πολύ καιρό νά ξαναπάει νά εξομολογηθεί. «Είδες, τοϋ είπε ό Παππούλης, τι κάνει ή πολλή αυστηρότητα; ΓΥ αυτό σας λέω νά προσέχετε σέ τι πνευματικούς πη­γαίνετε γιά νά έξομολογείσθε, και σύ καί ή γυναίκα σου καί τά παιδιά σου, καί προ πάντων νά είστε τότε ειλικρινείς σ' αυτά πού λέτε, γιατί έτσι ό Θεός τά συγ­χωρεί όλα καί ανεβαίνετε πνευματικά».


Μερικοί πνευματικοί διαπράττουν έγκλημα

Κοίταξε, παιδί μου! Ό Θεός μας, προκειμένου νά διαπαιδαγωγήσει τά παιδιά του, πού τον πιστεύουν, τον αγαπούν καί τόν λατρεύουν, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους, μεθόδους καί σχέδια. Μέσα στα σχέδια τοϋ Θεού μας είναι καί ή επιβολή κανόνων, οί όποιοι απο­σκοπούν, πάντα, στή σωτηρία της ψυχής μας. Τό ϊδιο ισχύει καί στην περίπτωση τή δική σου. Έμεΐς δέν μπορούμε νά αλλάξουμε ή νά διαγράψουμε τά σχέδια τού Θεού. Πολύ περισσότερο δέν μπορούμε νά Τοϋ τό επιβάλλουμε. Μπορούμε, όμως, νά Τόν παρακαλέσουμε καί νά Τόν ίκετεύσουμε, καί Εκείνος, σάν φιλάνθρωπος πού είναι, μπορεί νά εισακούσει τις προσευχές μας καί νά συντμήσει τό χρόνο ή ακόμη καί νά τόν διαγράψει. Και το ένα καί τό άλλο, στο χέρι του είναι. Έμεΐς θά το ζητήσουμε. Και Εκείνος θά τό εγκρίνει.

Ύστερα, οί κανόνες αυτοί δεν έχουν τό χαρακτήρα της έκδικήσεως ή της τιμωρίας, αλλά τής διαπαιδαγωγήσεως, και δέν έχουν καμιά σχέση μέ αυτούς πού επιβάλλονται από ορισμένους πνευματικούς κατά τήν εξομολόγηση, και οί όποιοι, εϊτε άπό υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από άγνοια, εξαντλούν τά όρια τής τιμωρίας, χωρίς νά αντιλαμβά­νονται, ότι μέ τον τρόπο αυτό, αντί νά κάνουν καλό, διαπράττουν έγκλημα. Έγώ, πάντα τους φωνάζω και τους συμβουλεύω: "Οχι μεγάλες τιμωρίες. Άλλα σωστές συμβουλές. Γιατί, οί μεγάλες τιμωρίες, τροφοδοτούν τόν άλλο (τό διάβολο) μέ πλούσια πελατεία. Και αυτός, αυτό περιμένει. Αυτό καραδοκεί, και έχει πάντα ανοι­χτές τίς αγκάλες του γιά νά τους δεχτεί! Και τους τάζει, μάλιστα, λαγούς μέ πετραχήλια... Γι* αυτό, απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή τοΰ πνευματικού. "Οπως αναζητάτε τόν καλύτερο γιατρό, τό ίδιο νά κάνετε και γιά τόν πνευματικό. Και οί δύο γιατροί είναι. Ό ένας τοϋ σώματος και ό άλλος τής ψυχής!

1 σχόλιο:

  1. Πολύ Ενδιαφέρον το Κείμενο αυτό για το Μυστήριο της Εξομολογήσεως!!! Πολύ Κατατοπιστικό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.