Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. Ἑρμηνεία τεσσέρα βασικῶν προσευχῶν : α) «Βασιλεῦ Οὐράνιε»«Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής» - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα π.Ιωάννου Φωτοπούλου
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του (σελ. 216 -218)
Ἑρμηνεία τεσσέρα βασικῶν προσευχῶν : α) «Βασιλεῦ Οὐράνιε»


Ὅποιος μετά προσοχῆς λέγει αὐτή τήν προσευχή, αὐθόρμητα φθάνει στό φόβο καί τόν τρόμο ἀπό τή συνείδηση τῆς ἀναξιότητας του να δεχθεῖ στή μολυσμένη ψυχή του τό Ἅγιο Πνεῦμα.

«Βασιλεῦ Οὐράνιε. Παράκλητε τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας..» Αὐτά τά λόγια, σάν νά ἐνθαρρύνουν τήν ψυχή, λέγουν ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα πού εἶναι Θεός, ἕνα Πρόσωπο τῆς ἀχωρίστου Ἁγίας Τριάδος, ἐπιβλέπει σέ ὅλους ὅσους ζοῦν στή γῆ καί ἐπικαλοῦνται τό ἅγιο ὄνομά Του καί εἶναι ἕτοιμο νά βοηθήσει κάθε ψυχή καί νά προσφέρει παρηγοριά καί ἐνίσχυση.
Βασιλεύ Οὐράνιε! Ἐσύ βλέπεις πόσο ἄσχημα εἶμαι! Ἡ ψυχή μου εἶναι αἰχμάλωτη στά πάθη καί τά ἐλαττώματα καί δέν ἔχω δυνάμεις νά πολεμήσω ἐνατνίον τους.
Νοιώθω ἀδύναμος κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ποιός μπορεῖ νά μέ σώσει καί νά μέ παρηγορήσει στην ἀπελπιστική μου κατάσταση ἐκτός ἀπό Σένα, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας;

«Ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν». Μέ τά λόγια αὐτά δυναμώνει στήν ψυχή ἡ ἐλπίδα, αὐξάνεται ἡ χαρά πού δίνει ἡ πίστη ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παντοῦ, γύρω μας, μᾶς ἀγκαλιάζει ἐξωτερικά καί εἰσέρχεται καί στόν ἐσωτερικό ναό μας, στήν ψυχή μας. Ὁποιαδήποτε στιγμή κάλεσε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί Αὐτό δέ θά καθυστερήσει νά δώσει τήν ἀγαθή Του βοήθεια, νά προσφέρει καί νά πληρώσει τά πάντα.
Βασιλεῦ Οὐράνιε! Σύ εἶσαι ἡ δύναμή μου καί τό στερέωμά μου! Διά Σοῦ ζωοποιοῦνται τά πάντα.
Εἶσαι παντοῦ καί πληροῖς τά πάντα. Πλήρωσε μέ χαρά καί εὐθυμία τήν ψυχή μου, μέ ἐλπιδα στή δική Σου Θεία βοήθεια.

«Ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός». Κάθε ἀγαθό καί καλό συντελεῖται μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅποιος μέ πίστη, ἐλπιδα καί ἀγάπη, μέ ὅλη την καρδιά καί τήν ψυχή του ἀναπνέει τό Θεό, παραμένει ἀδιάλειπτα στήν προσευχή, στήν ψυχή αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου κατοικεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, διότι Αὐτός, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν, δίνει σέ ὅλους ζωήν αἰώνιον.
Βασιλεῦ Οὐράνιε! Ἐσύ εἶσαι τό Φῶς! ἐσύ ἡ Ζωή! ὁ χορηγός τῶν ἀγαθῶν! Δῶσε μου ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τή σωτηρία μου:σταθερή πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη, ἀληθινή μετάνοια, ταπείνωση, ὑπακοή, ὑπομονή. Δίδαξε μου κάθε ἀγαθό καί ἅγιο. Δίδαξέ με νά προσεύχομαι καί ἐσύ ὁ Ἴδιος προσευχήσου ἐντός μου.

«Ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος». Ἡ ψυχή πού συναισθάνεται τή μηδαμινότητά της ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, μέ βαθειά θλίψη καί δάκρυα παρακαλεῖ στήν προσευχή της: «Πνεῦμα Ἅγιο, μή μέ ἀποστραφεῖς, μήν ἀπομακρυνθεῖς ἀπό μένα, μή βδελυχθεῖς τήν ἀκάθαρτη καί δυσώδη καρδιά μου, ἀλλά ἔλα σέ μένα καί κατοίκησε μέσα μου, καθάρισέ με ἀπό κάθε κηλῖδα καί γλύτωσέ με ἀπό τό βάρος τῶν παθῶν».
Βασιλεῦ Οὐράνιε! Ἐκ τῶν Θείων ὀμμάτων Σου τίποτε δέ μένει κρυφό. Ἐσύ βλέπεις ὅλα τά μυστιά τῆς ψυχῆς μου καί ὅλες τίς κηλῖδες της. Ἐσύ βλέπεις καί τήν ἀδυναμία μου στήν πάλη κατά τῆς ἁμαρτίας. Ἐσύ ὁ Ἴδιος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέ τήν παντοδύναμή Σου χάρη καθάρισέ με ἀπό κάθε ἀκαθαρσία σαρκός καί πνεύματος.

«Καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν». Μέ τά λόγια αὐτά μια ἀκτίνα ἐλπίδας τρεμοσβύνει στή θλιμμένη ψυχή κι αὐτή μέ τήν παρρησία τῆς πίστεως καί τήν ἐλπιδα στήν εὐσπαλαχνία καί τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ παρακαλεῖ: «Σῶσε με, Ἀγαθέ, Πνεῦμα Ἅγιο, μή ἀπορρίψεις ἐμέ τό ἀπολωλός πρόβατο τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Σῶσε τόν πνευματικό μου πατέρα μέ ὅλα τά πνευματικά του τέκνα καί ὅλους τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Δῶσε μου τή χάρη, Κύριε, πάντοτε νά ἀγαπῶ τόν κάθε πλησίον μου, ὅπως τόν ἑαυτό μου καί ἔχοντας αὐτή τήν ἀγάπη ποτέ νά μή νοιώσω πικρία γι’ αὐτούς καί κάνω ἔργα τοῦ Διαβόλου.
Δῶσε μου τή δύναμη, Πνεῦμα Ἅγιο, νά σταυρώσω τή φιλαυτία μου, τήν ὑπερηφάνειά μου, τή φιλοκτημοσύνη μου, τήν ὀλιγοπιστία καί τά ὑπόλοιπα πάθη. Ἕνα ἄς μᾶς χαρακτηρίζει: Ἡ εἰς ἀλλήλους Ἀγάπη».


http://anavaseis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.