Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010

Λόγος του Αρχιεπισκόπου Κριμαίας Αγ.Λουκά εις την Κυριακή πάντων των εν τη Ρωσία διαλαμψάντων αγίων(Β Ματθαίου)

...Είναι αυτοί για τους οποίους ό ίδιος ό Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, ότι είναι το φως του κόσμου. Είναι αυτοί στους οποίους έδωσε την εντολή: «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ϊδωσιν υμών τα καλά έργα καί δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις ούρανοΐς» (Μτ. 5, 16). Είναι αυτοί, για τους όποιους ό απόστολος Πέτρος είπε στην πρώτη καθολική επιστολή του: «Ύμεΐς δε γένος έκλεκτόν, βασίλειον ίεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τάς άρετάς έξαγγείλητε τον εκ σκότους υμάς καλέσαντος εις το Θαυμαστόν αύτοΰ φως» (Α' Πετ. 2, 9). Είναι οι άγιοι της Ρωσίας, αυτοί, τους οποίους γνωρίζουμε από τα συναξάρια καί άλλοι, τους οποίους γνωρίζει μόνο ό Καρδιογνώστης Θεός. "Οπως τα άστρα του ουρανού, μικρά καί μεγάλα, έτσι έλαμψαν καί λάμπουν μέχρι σήμερα καί οί μεγάλοι πνευματικοί φωστήρες, οι φορείς του φωτός του Χρίστου, πού δόξαζαν το Θεό στα σπήλαια του Κιέβου, στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος, του οσίου Σεργίου του Ραντονέζ καί στη Λαύρα του Ποτσάγεφ.Το φως του Χρίστου έλαμψε καί στα μακρινά νησιά Σολοβκί στη Λευκή θάλασσα. Σάν τους μεγάλους ουράνιους φωστήρες έλαμψαν οί ίσαπόστολοι Βλαδίμηρος καί "Ολγα, πού φώτισαν τη Ρωσία με το φως του Χρίστου, και μεγάλοι Ιεράρχες καί θαυματουργοί, οί μητροπολίτες Μόσχας, ό Πέτρος, ό Άλέξιος, ό Ίωνάς, ό Φίλιππος καί ό Ερμογένης. Λάμπουν με το θείο φως καί οί μεγάλοι άγιοι, οί όσιοι Αντώνιος καί Θεοδόσιος του Κιέβου, οί όσιοι Σέργιος του Ραντονέζ καί Σεραφείμ του Σαρώφ,

Κατά το μεσαίωνα στο βόρειο μέρος της Ρωσίας άσκήτευαν πολλοί όσιοι πατέρες καί τα μέρη εκείνα γίνονταν εστίες, οί όποιες μεταλαμπάδευαν το φως του Χρίστου σ' ολόκληρη τη χώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ιδιαίτερα σ' εκείνα τα χρόνια, κατάτα όποια ή Ρωσία βρισκόταν υπό ταταρικό ζυγό. Τότε ή προσευχή των οσίων ενίσχυε τους προγόνους μας πού βασανίζονταν από τους Τατάρους. Ό λαός της Ρωσίας πού ξεχωρίζει για την απλότητα της καρδίας, πού διψά το φως καί την αλήθεια του Χρίστου, από όλα τα μέρη της χώρας, ακόμα καί από τα πιο μακρινά, πού απείχαν χιλιάδες βέρστια, πήγαινε προσκύνημα στα μεγάλα μοναστήρια καί ιδιαίτερα στο Κίεβο, για να αναπνεύσει τον άγιο αέρα των σπηλαίων, τα όποια καί μέχρι σήμερα εκπέμπουν το άσβηστο φως της καρδίας των πολλών δικαίων, πού όλη τη ζωή τους αφιέρωσαν στο Θεό.
Δεν μπορώ να αποσιωπήσω ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα πού ξεχωρίζει την ρωσική ευσέβεια καί πού το έκαναν φανερό οι μεγάλοι εκείνοι άνθρωποι, οι όποιοι σήκωσαν τον βαρύτερο άπ' όλους σταυρό της δια Χριστόν σαλότητος. Δώδεκα ονόματα των δια Χριστόν σαλών βρίσκουμε στα συναξάρια της Ρωσικής Εκκλησίας καί δύο ή τρία στα συναξάρια της Ελληνικής Εκκλησίας. Ή Ρωμαιοκαθολική «εκκλησία» δε γνωρίζει ούτε έναν τέτοιο άγιο.Με προορατικότητα καί θαύματα επιβεβαίωσε ό Θεός την αγιότητα των δια Χριστόν σαλών. "Ολος ό ορθόδοξος λαός της Ρωσίας τιμά πολύ αυτούς τους μάρτυρες καί θαυματουργούς, τον Βασίλειο καί τον Ιωάννη της Μόσχας, τον Προκόπιο του Ούστούγκ καί όλους τους άλλους δια Χριστόν σαλούς της Ρωσικής Εκκλησίας.Στό μεγάλο νέφος των μαρτύρων του Χρίστου προστέθηκαν καί τα ονόματα των δώδεκα Ρώσων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ό άγιος Μιχαήλ, ό ηγεμόνας της πόλης Τσερνίγκοβ, ό βογιάρος του ό άγιος Θεόδωρος και ό άγιος Ρωμανός, ό ηγεμόνας του Ραζάν, οί όποιοι μαρτύρησαν στην Ταταρική Όρδή, άφοΰ αρνήθηκαν να αλλάξουν την πίστη τους καί να γίνουν μουσουλμάνοι. Επίσης γνωστοί είναι καί οί τρεις μάρτυρες της Βίλνα, ό Αντώνιος, ό Ιωάννης καί ό Ευστράτιος.

Είναι δύσκολο για μας τους σημερινούς χριστιανούς να κρατηθούμε καί να αντιστεκόμαστε στους ισχυρούς ανέμους της αθεΐας. "Ομως ό Πολυέλεος Κύριος μας ενθαρρύνει με το παράδειγμα των πολλών αγίων προγόνων μας καί ό άγιος απόστολος Παύλος μας το διδάσκει, λέγοντας: «Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οϊτινες έλάλησαν όμΐν τον λόγον του Θεού, ων άναθεωροΰντες την εκβασιν της αναστροφής μιμεΐσθε την πίστιν» (Έβρ. 13, 7).

"Ας δοξολογήσουμε καί ας ευχαριστήσουμε με δλη την καρδιά μας τον Τριαδικό μας Θεό, ό Όποιος φώτισε τη Ρωσία με το αληθινό Του φως, το όποιο δεν μπορεί να σβήσει ακόμα καί το πιο πηχτό σκοτάδι. Αμήν.

πηγή''Αρχιεπισκόπου Λουκά-Λόγοι και ομιλίες''εκδ.Ορθόδοξος Κυψέλη


http://proskynitis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.