Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ"


Τό μεγαλύτερο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει κανείς σήμερα, ὅταν προσπαθεῖ νά βρεῖ μία ἀπάντηση σέ ἕνα θέμα πού τόν ἀπασχολεῖ, δέν εἶναι τόσο τό ἄν θά βρεῖ ἀπάντηση, ὅσο τό ποιά ἀπάντηση νά διαλέξει. Στήν «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας» τό πλῆθος τῶν πληροφοριῶν κάνει τελικά τήν Ἀλήθεια δυσεύρετη καί τήν ἀνάγκη γιά Διάκριση -ἀπό πλευρᾶς τοῦ ἐνδιαφερομένου- καί Ὑπευθυνότητα -ἀπό πλευρᾶς τοῦ παρόχου τῆς πληροφορίας- ἀδήριτη.

Ἀπό τά παραπάνω δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ ἐξαίρεση καί ἡ ἀναζήτηση πληροφοριῶν καί ἀπαντήσεων στό θέμα τῆς ψηφιακῆς - ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, ἤ ἀλλιῶς στό ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων, διαβατηρίων, πιστωτικῶν καρτῶν κ.λπ. ἤ, ὅπως συνοπτικά καί λαϊκά περιγράφεται, στό «666». Ἄραγε λαθεύει ἡ συνείδηση τοῦ Λαοῦ μας πού ταυτοποίησε τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου μέ τίς προσπάθειες πού γίνονται γιά τήν ψηφιοποίηση τῶν συναλλαγῶν μας μέ τό Κράτος, Ὀργανισμούς καί Πιστωτικά Ἱδρύματα; Μία ἔστω καί πρόχειρη ἔρευνα στήν παγκόσμια βιβλιογραφία καί τόν Τύπο θά δείξει μάλιστα ὅτι ἀνησυχίες ἐπί τοῦ θέματος δέν ἐκφράζονται μόνο στή χώρα μας, ἀλλά σχεδόν παντοῦ. Καί τοῦτο γιατί παντοῦ ἔφτασε καί ὁ λόγος τῆς Ἀποκαλύψεως «Καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσῃ αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν: καί ἵνα μή τίς δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι, εἰμή ὁ ἔχων τό χάραγμα, ἤ τό ὄνομα τοῦ θηρίου, ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν: ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου: ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστι, καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ (χξς΄) ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.» (Ἀποκ. ιγ΄,16-18). Τό κατά τά ἄλλα δυσερμήνευτο γιά τήν πνευματική μας κατάσταση κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως ἐδῶ γίνεται καθολικά ξεκάθαρο. Ἡ ἐπέλευση τοῦ χαράγματος τοῦ Θηρίου πού θά ἐπιβληθεῖ τίς συναλλαγές μας εἶναι λοιπόν δεδομένη, ὅπως καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ: «666».

Πότε ὅμως; Πῶς; Καί τό κυριότερο «Ἐγώ τί θά πρέπει νά κάνω;». Στά ἐρωτήματα αὐτά δυστυχῶς, ὅπως προαναφέραμε, οἱ ἀπόψεις εἶναι πολλές καί διάφορες. Συχνά - πυκνά φθάνουν στά ἀφτιά μας ἤ διαβάζουμε θέσεις ἤ εἰδήσεις γιά τό θέμα, πού μετά βεβαιότητας μιλοῦν γιά τό 666 πού βρίσκεται στό τάδε δημόσιο ἔγγραφο, στό δεῖνα προϊόν ἤ ἐφαρμογή κ.λπ.. Πολλές ἀπό αὐτές τίς πληροφορίες διαψεύδονται ἐν συνέχειᾳ, ἤ ἀλληλοαναιροῦνται ἤ στεροῦνται ἀποδείξεων μέ ἀποτέλεσμα νά νιώθουμε ἀνασφαλεῖς γιά τή στάση μας ἀπέναντι στό θέμα καί νά ἀδυνατοῦμε νά ἐνημερώσουμε ἀποτελεσματικά τούς ἀνυποψίαστους ἤ τυχόν ἀδιάφορους ἀδελφούς μας.Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» προσπαθώντας νά κινηθεῖ πρός ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν της, πού μεταξύ ἄλλων εἶναι ἡ ἀφύπνιση καί ἐνημέρωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἔχει προβεῖ σέ διάφορες ἐνέργειες μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἔκδοση βιβλίου μέ τίτλο «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας». Τό βιβλίο αὐτό εἶναι γραμμένο ἀπό τήν ἀγαπητή συνοδεία τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἅγ. Νικολάου Μπουραζέρη Ἁγίου Ὅρους καί παρουσιάζει ὑπεύθυνα καί σφαιρικά τό ἐπίμαχο θέμα τῶν πρακτικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας πού λειτουργοῦν ὡς ἀπειλή στό Πρόσωπό μας καί τήν ἐλευθερία του. Τό κείμενό του ἐπιχειρεῖ μέ τρόπο εὔληπτο καί συνάμα τεκμηριωμένο νά ἐνημερώσει καί νά παρουσιάσει τήν κατάσταση, ὡς ἔχει ὥς αὐτή τή στιγμή. Παράλληλά μας προειδοποιεῖ καί θέτει ξεκάθαρα καί ὑπεύθυνα τά σημεῖα πού μαρτυροῦν πώς ἦρθε ἡ ὥρα νά κάνουμε τήν Ἐπιλογή μας. Σημαίνει τήν ὥρα τῆς ἐγρήγορσης καί ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη τῆς Πνευματικῆς μας Ἀφύπνισης, ὥστε μέ εὐθύνη νά ἐπιλέξουμε στάση πνευματική, ὁμολογιακή, αἰσιόδοξη.

Ἤδη μάλιστα, μέσα σέ λίγους μῆνες, ἡ πρώτη ἔκδοση ἔχει ἐξαντληθεῖ καί τό βιβλίο ἐπανακυκλοφόρησε ἐμπλουτισμένο καί ἐνημερωμένο μέ τίς νεότερες τεχνολογικές καί νομοθετικές ἐξελίξεις.

Δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε!

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μιλώντας στούς μαθητές Του περί τῆς Κρίσεως καί τῆς Συντέλειας τοῦ Αἰῶνος (Κατά Μάτθ. κεφ. κδ΄) συμβουλεύει αὐτούς : «Ὁ ἐπί τοῦ δώματος μή καταβαινέτω ἆραι τί ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καί ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ, μή ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τά ἱμάτια αὐτοῦ.» Δηλαδή, ὅπως οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν, δέν θά πρέπει νά ἀφήσουμε οἱ ὑλικές μέριμνες νά ἐπηρεάσουν τή στάση μας καί τήν κρίση μας σέ ἐκεῖνες τίς ἡμέρες. Γιατί θά εἶναι δύσκολες ἡμέρες μᾶς προειδοποιεῖ: «Οὐαί δέ ταῖς ἐν γαστρί ἐχούσαις καί ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις» καί «ἔσται γάρ τότε θλίψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ’ οὐ μή γένηται.» Μᾶς καλεῖ δέ νά προσευχόμαστε, ὥστε νά βρισκόμαστε τότε σέ γόνιμη πνευματική κατάσταση καί ἑτοιμότητα λέγοντας «Προσεύχεσθε δέ ἵνα μή γένηται ἡ φυγή ὑμῶν χειμῶνος μηδέ ἐν Σαββάτῳ».


Ναί λοιπόν, ἡ κατάσταση πού ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε εἶναι δύσκολη ἀλλά ὑπάρχει καί ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης. Πνευματική ζωή καί Προσευχή εἶναι ἡ λύση. Ἄλλα μήπως αὐτά δέν πρέπει νά μᾶς διακρίνουν οὕτως ἤ ἄλλως στήν καθημερινή ζωή μας; Ὅπως εὔστοχα παρατήρησε Ἁγιορείτης μοναχός σέ ἀνησυχοῦντα προσκυνητή, «Παιδί μου τί ἀγχώνεσαι γιά τίς ταυτότητες, τό Θηρίο καί τά ἔσχατα; Κοίτα ἐσύ τήν πνευματική σου κατάσταση καί μήν ἀνησυχεῖς γιά ἄλλα. Πές ὅτι πέθανες ἀπόψε… Ἡ Κρίση γιά ἐσένα θά ἀρχίσει ἀπό σήμερα…».

Μπορεῖ, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη, νά εἶναι δεδομένη ἡ ἐπέλευση τοῦ χαράγματος τοῦ θηρίου, ἀλλά δεδομένη εἶναι καί ἡ τελική πτώση του: «Καί ἐπιάσθη τό θηρίον καί μετά τούτου ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τά σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τούς λαβόντας τό χάραγμα τοῦ θηρίου, καί τούς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ: ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τήν λίμνην τοῦ πυρός τήν καιομένην ἐν τῷ θείῳ». (Ἀποκ. κεφ. κ΄)

Στό χέρι μας εἶναι λοιπόν μέ θάρρος, στή σύγκρουση αὐτή νά συμπαραταχθοῦμε μέ τή Νικηφόρα Πλευρά. Ἀρκεῖ ἡ Πνευματική μας Ζωή καί ἡ Προσευχή μας πρός τό Θεό νά μᾶς χαρίσει διάκριση, ὥστε νά ἐπιλέξουμε σωστά.

Πέραν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου, ὡς Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ἀντιλαμβανόμενοι τό σοβαρό καί κρίσιμό τοῦ ζητήματος δημιουργήσαμε καί ἕνα εἰδικευμένο τμῆμα στήν ἱστοσελίδα μας πού θά βρίσκεται στόν Τομέα τοῦ Παρατηρητηρίου ὅπου, θά προσπαθήσουμε ὑπεύθυνα καί ἀξιόπιστα, νά ἐνημερώσουμε καθένα πού ἐνδιαφέρεται γιά αὐτό τό τόσο σημαντικό ζήτημα.

Πρωταρχικό ἐνημερωτικό καί διαφωτιστικό κείμενο γιά τό θέμα θεωροῦμε πώς εἶναι τό κείμενο τοῦ Γέροντος Παϊσίου πού τοῦ ἔδωσε τόν τίτλο «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν» καί τό ἔγραψε καί τό χρονολόγησε ἰδιοχείρως γιά νά μήν ὑπάρξει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία γιά τή γνησιότητά του. Μέ ἐντυπωσιακή ἀκρίβεια ἤδη ἀπό τό 1987 μᾶς ἐνημέρωσε γιά τό τί θά ἀντιμετωπίζαμε σήμερα καί τί πρόκειται μετά βεβαιότητας νά ἀντιμετωπίσουμε στό μέλλον ἐνῷ μέ ἀφοπλιστικά καί κατανοητά ἐπιχειρήματα διαλύει κάθε ἀμφιβολία καί δισταγμό γιά τή στάση πού θά πρέπει νά κρατήσουμε.

Πρόθεσή μας εἶναι νά δημοσιεύουμε τά κείμενα καί στοιχεῖα πού ἔχουμε γιά τό θέμα χωρίς περαιτέρω σχολιασμό, ὅπως π.χ. τήν προσωπική ἱστοσελίδα τοῦ GEORGE J. LAURER, ἀνθρώπου πού δημιούργησε τό ἐπίμαχο barcode (γραμμωτό κώδικα) τύπου ΕΑΝ 13 ἤ τό περιοδικό (ναί ὑπάρχει καί τέτοιο) πού ἐκδίδεται γιά τά RFID μικροτσίπ καί τίς διάφορες ταυτότητες νέου τύπου, ὥστε ὁ κάθε ἕνας νά βγάζει ἐλεύθερα καί ἀβίαστα τά συμπεράσματά του.

http://www.enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.